Liberalizacja przep∏ywów kapita∏owych w Polsce i transakcje terminowe jako operacje omijajàce obowiàzujàce ograniczenia dewizowe, “Bank i Kredyt (1999)

by D Tymoczko, O Szczepaƒska