Re˝im kursowy a kryzysy walutowe – czy mo˝liwy jest kryzys walutowy w warunkach kursu p∏ynnego? “Bank i Kredyt (2003)

by O Szczepaƒska, P Sotomska-Krzysztofik