Information extraction challenges in managing unstructured data (2009)

by AnHai Doan, Jeffrey F Naughton, Raghu Ramakrishnan, Akanksha Baid, Xiaoyong Chai, Fei Chen, Ting Chen, Eric Chu, Pedro DeRose, Byron Gao, Chaitanya Gokhale, Jiansheng Huang, Warren Shen, Ba-Quy Vuong
Venue:SIGMOD