An infrastructure for adaptive dynamic optimization (0)

by D Bruening, T Garnett, S Amarasinghe
Venue:In Proceedings of the 1st Annual International Ruhui Ma, Haibing Guan, Erzhou Zhu, Yongqiang Gao, and Alei Liang ComSIS