Building bridges for web query classification (2006)

by Dou Shen, Jian-Tao Sun, Qiang Yang, Zheng Chen
Venue:In SIGIR06