Hanae Koiso, Shinji Sato, Makiko Naka, Syun Tutiya, Kenji Yagi, NaoyaWatanabe, Masato Ishizaki, Michio Okada, Hiroyuki Suzuki, Yukiko Nakano, and Keiko Nonaka. The Japanese Map Task Corpus: an interim report (1994)

by Motoko Aono, Akira Ichikawa
Venue:In Spoken Language Processing