Origin of mitochondrial DNA diversity of domestic yaks (0)

by S Guo, P Savolainen, J Su, Q Zhang, D Qi, J Zhou, Y Zhong, X Zhao, J Liu
Venue:BMC Evol. Biol. 2006