Bilingually-constrained (monolingual) shift-reduce parsing (2009)

by Liang Huang, Wenbin Jiang, Qun Liu
Venue:In Proceedings of EMNLP