K-best combination of syntactic parsers (2009)

by Hui Zhang, Min Zhang, Chew Lim Tan, Haizhou Li