Bcube: a high performance, server-centric network architecture for modular data centers (0)

by Chuanxiong Guo, Guohan Lu, Dan Li, Haitao Wu, Xuan Zhang, Yunfeng Shi, Chen Tian, Yongguang Zhang, Songwu Lu
Venue:SIGCOMM Comput. Commun. Rev