Konstruktivnyye algyebry. 1, Uspekhi Matematicheskikh Nauk (1961)

by Anatoliĭ I Mal’cev
Venue:Mathematical Surveys