Endong Xun, and Changning Huan. 2000. PENS: A Machine-Aided English Writing System for Chinese Users (0)

by Ting Liu, Mingh Zhou, JianfengGao