Multi-label multiple kernel learning (2008)

by Shuiwang Ji, Liang Sun, Rong Jin, Jieping Ye
Venue:In NIPS