An open framework for foundational proof-carrying code (2007)

by Xinyu Feng, Zhaozhong Ni, Zhong Shao, Yu Guo
Venue:In TLDI’07