Graph Embedding and Extensions: A General Framework for Dimensionality Reduction (2007)

by Shuicheng Yan, Dong Xu, Benyu Zhang, Hong-Jiang Zhang, Qiang Yang, S Lin
Venue:TPAMI