Shibboleth architecture draft v04. http://middleware. internet2.edu/shibboleth/docs (2001)

by M Erdos, S Cantor