The UIUC web integration repository (2003)

by K C C Chang, B He, C Li, Z Zhang