Yiqun Lisa Yin and Hongbo Yu. Finding collisions (2005)

by Xiaoyun Wang
Venue:in the full SHA-1. CRYPTO 2005, LNCS 3621