Set Based Program Analysis (1993)

by Nevin Heintze