Some generalizations of a fixed-point theorem (1981)

by M M Arslanov
Venue:Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Mat