Advancesin KnowledgediscoveryandData Mining (1996)

by U M Fayyad, G Piatetsky-Shapiro, G Smyth, P Uthurusamy