Noise reductin by constrained reconstructions in the wavelet-transform domain (1992)

by Jian Lu, Yansun Xu, John B Weaver, Dennis M Healy