Zhongwen cihui qiyi zhi yanjiu--duanci yu cixing biaoshi [Research on Chinese lexical ambiguity--segmentation and part-of-speech tagging (1993)

by Z-Y Peng, J-S Chang
Venue:In ROCLING 6