Efficient computation of the skyline cube (2005)

by Yidong Yuan, Xuemin Lin, Qing Liu, Wei Wang, Jeffrey Xu Yu, Qing Zhang
Venue:In VLDB ’05