The noncoding universe (2008)

by M Johnson, I Zaretskaya, Y Raytselis, Y Merezhuk, S Mcginnis, T L Madden
Venue:BMC Biol. 9