Caching and prefetching for web content distribution (2004)

by Jianliang Xu, Jiangchuan Liu, Bo Li, Xiaohua Jia
Venue:Computing in Science Engineering