Akademiya Nauk SSSRi Moskovskoe Matematicheskoe Obshchestvo, 32:646–667 (1925)

by Matematicheskij Sbornik
Venue:in Mathematical Logic 1879–1931