Constructing virtual documents for ontology matching (2006)

by Yuzhong Qu, Wei Hu, Gong Cheng
Venue:In WWW