A Unified Approach to Statistical Language Modeling for Chinese (2000)

by Jianfeng Gao, Hai-Feng Wang, Mingjing Li, Kai-Fu Lee
Venue:IEEE, ICASSP