Nonmonotonic Reasoning (1993)

by V Marek, M Truszczynski