Data re nement re ned (0)

by J He, C A R Hoare, J W Sanders
Venue:European Symposium on Programming, volume LNCS