Einige Bemerkungen zur axiomatischen Begründung der Mengenlehre. In Matematikerkongressen i Helsingfors den 4–7 Juli 1922, Den femte skandinaviska matematikerkongressen, Redogörelse (1922)

by T Skolem