Kolmogorov-Smirnov Test. From Mathworld.A Wolfram web resource. http://mathworld.wolfram.com/Kolmogorov-SmirnovTest.html (2006)

by E W Weisstein