The synthesis of the resolution method and the inverse method, Zapiski Nauchnykh Seminarov Lomi 20 (1971)

by G V Davydov