On relating Synchrany and Asynchrany (1980)

by R Milner