Applying conditional random fields to chinese shallow parsing (2005)

by Yongmei Tan, Tianshun Yao, Qing Chen, Jingbo Zhu
Venue:In Proceedings of CICLing-2005