Hyung-Jeong Yang; Christos Faloutsos; Pinar Duygulu. Automatic Multimedia Cross-modal Correlation Discovery (0)

by Jia-Yu Pan