Adaptive directional lifting-based wavelet transform for image coding (2007)

by Wenpeng Ding, Feng Wu, Xiaolin Wu, Shipeng Li, Houqiang Li
Venue:IEEE Trans. Image Process