Facial action unit detection by cascade of tasks (2013)

by Xiaoyu Ding, Wen-Sheng Chu, Fernando De la Torre, Jeffery F Cohn, Qiao Wang
Venue:In ICCV