Xizhong Zheng. Degrees of d.c.e. reals (2004)

by Rod Downey, Guohua Wu
Venue:Mathematical Logic Quartely