Computing the maximum similarity bi-clusters of gene expression data. (2007)

by Xiaowen Liu, Lusheng Wang
Venue:Bioinformatics,