The DaCapo Benchmarks: Java Benchmarking Development and Analysis (0)

by S M Blackburn, R Garner, C Hoffman, A M Khan, K S McKinley, R Bentzur, A Diwan, D Feinberg, D Frampton, S Z Guyer, M Hirzel, A Hosking, M Jump, H Lee, J E B Moss, A Phansalkar, D Stefanović, T VanDrunen, D von Dincklage, B Wiedermann
Venue:In Proceedings of OOPSLA ’06, oct 2006. Cited on pages 69 and 79