Dostatochnye uslovija razreshimosti problemy ostanovki dlja mashin T’juring. Problemi Kiber- 135 netiki, 27:91–118 (1978)

by Liudmila Pavlotskaya
Venue:In Russian). [Pav96] Liudmila