Speculative Trading and Stock Prices: An Analysis of Chinese A-B (2003)

by Jianping Mei, Jose Scheinkman, Wei Xiong
Venue:Share Premia. Princeton Univ. Working paper Mei, Jianping., Guojun Wu and Chunsheng Zhou, 2004. Behavior Based Manipulation, NYU Working