Finite Element Analysis (1991)

by B Szabo, I Babuška