Hulzen, A New Symbolic-Numeric Approach to Stability Analysis of Difference Schemes (1992)

by V G Ganzha, E V Vorozhtsov, J A Hulzen
Venue:In ISSAC 92, International Symposium on Symbolic and Algebraic Computation