Theory Probab. Appl., 32(1987), 389--412. Without annoying translation errors pp (1986)

by A N Kolmogorov, V A Uspensky, Algorithms, SIAM J Randomness
Venue:in: Yu.V. Prokhorov and V.V. Sazonov, Eds., Proc. 1st World Congress of the Bernoulli Society (Tashkent