This History of Machine Translation," in Bozena (1979)

by Zarechnak