Efficient Program Analyses Using DJ Graphs (1995)

by V C Sreedhar