Idempotent Analysis and Its Applications (1997)

by V N Kolokoltsov, V P Maslov